©

α?


Manuscrits des Eléments d'Euclide

München, Bayerische Staatsbibliothek. arab. 848. Tahrir Usul Uqlidis

Codex. arab. 848.

Tahrir de
Nasir al-Din al-Tusi

copié au XIIIe
Codex heb.36.  Lediglich die Handschrift  befindet sich im Tresor und sollte möglichst nur über fotografische Wiedergaben benützt werden.
Version de Moïse ibn Tibbon achevée le 2 août 1270. Copie réalisée à Constantinople en 1500
Bayerische Staatsbibliothek. Codex heb. 36
Bayerische Staatsbibliothek. Codex heb. 36
Codex heb.36. 
version numérisée

Lediglich die Handschrift  befindet sich im Tresor und sollte möglichst nur über fotografische Wiedergaben benützt werden. Version de Moïse ibn Tibbon achevée le 2 août 1270.
Copie réalisée à Constantinople en 1500
Halmii Codices Latini Monacenses 247.
XVe.

Euclidis geometria
cum commento
Joannis Campani.


Halmii Codices Latini Monacenses 13021.


Eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert (1163-1168, written by Frater Sigisboto)
mit dem Euclid-Text in der lateinischen.
Liv I-XV.
Nihil inventum est...


f.164-169v.
"Mélanges"
(Boethius tradition,
Adelard II).
Incipit: I def. 1:
Punctum vero est cuius pars nulla est.

f.194-202.
Pseudo-Boethius,
Geometry II.
 

Incipit:  I def. 1:
Punctus est cui nulla pars est
fol 165
fol 165
fol 165v
fol 167
fol 167
fol 167
fol 169v
fol 169v
fol 170
fol 170
fol 170
fol 170
fol 170
fol 171v
fol 173
fol 183
fol 184v
fol 184v
fol 185
fol 185
fol 185
fol 185

Halmii Codices Latini Monacenses  23511 (ZZ. 511) membr. saec. XIII. 51 fol.
F. 1 Euclidis geometriae libri V-XV et quarti pars posterior. Incipit: Intra datum circulum datae rectae lineae etc. Version "Adelard II".
f. 30 Boetii liber geometriae.
Est uersio quae dicitur Euclidis (p. 1179 sqq. ed. Basil. Boetii) in nostro cod. in tres partes diuisa, quarum secunda a uerbis ’
Sed iam tempus est ad geometricalis mensae traditionem’, etc.Figure II.5
Figure II.7Figure II.8
Halmii Codices Latini Monacenses 3523.
(Aug. civ. 23)
Membr. misc. saec. XIV.
277 fol.
f. 1 Tractatus de compositione et de utilitate cylindri.
f. 3 Euclidis geometria.

f.3-21v. Adelard II. Incipit: I def. 1: Punctus est illud cui non est pars.
Halmii Codices Latini Monacenses 28209.

Parchemin, 15 liv.

Version de Campanus XIVe. Nihil inventum est .Halmii Codices Latini Monacenses 4377 (Aug. S. Ulr. 77)
Saec. XV. 257 fol. f. 136 Quadratura circuli edita a Campano. f. 196 Euclidis Geometria.Halmii Codices Latini Monacenses  26889. (Praedicat.) saec. XV. 223 fol.
f. 187 Initium Euclidis geometriae.


Halmii Codices Latini Monacenses 11305
(Polling. 5)
Membr. saec. XV. 79 fol.

Euclidis geometria cum commento Campani.

Halmii Codices Latini Monacenses 14448.
(Em. E 71).
Membr. Saec. XIV. 100 fol.

Euclidis elementa geometriae cum commento
Campani Nouariensis.

 Halmii Codices Latini Monacenses 14353, Sammelhandschrift
Pergament, 26–28 x 19–22 cm. Italien 10–14. Jh.
Folios 78r-93v  Robertus Castrensis (?):  Euclides, Elementa, liber I – XI, 5 (sog. Version II des Adelardus Bathensis)
  [P]vnctus est cui pars non est.

figure III.8 figure IV.10
figure IV.11
figure IV.16
Halmii Codices Latini Monacenses 6.  Saec. XVI. 459 fol.
Euclidis elementorum libri XV cum Procli, Barlaami et Hypsiclis commentariis. f. 439. Euclidis specularia.
f. 448. Eiusdem phaenomena, omnia Bartholomeo Zamberto Veneto interprete.fol.65.v. figure IV.11©

α?