.


©          

α         

?        

Σ      

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Voss.lat.qu. 92
Parchemin XIIe siècle, 235x160 mm.
Folios 1 à 2 : Euclides, Elementa: fragmenta, latine, intermixtis nonnullis ex libro Boethii qui dicitur Geometria, quae Boethiana linea rubra transversa, deleta sunt; exstant figurae geometricae marginales.

Version dite "Mélanges-Boethius tradition, Adelard II."
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)


fol 1 : figures IV.15 & 16.   fol 2 : figure III.35