©
α        ?


 

Exemplar modèle plan modello modelo Bild Vorbild model pattern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Exodus. XXV.40

Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exode. XXV.40

Regarde et exécute d'après le plan qu'on t'a fait voir sur la montagne.
 
Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
 
 
 


 
 
 
 
 Exodus. XXV.40

Y mira, y hazlos conforme á su modelo, que te ha sido mostrado en el monte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exodus. XXV.40

E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte
 
 
 
 
 
 Exodus. XXV.40

Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte.
 
 
 


 
 
 
 
 
Exodus. XXV.40

Und siehe zu, daß du es machst nach dem Bilde, das du auf dem Berge gesehen hast.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exodus. XXV.40

And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.