α       ?      ©

Nombres XIV.14

in columna nubis praecedas eos per diem et in columna ignis per noctem.
by day time in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night.
in einer Wolkensäule bei Tage und in einer Feuersäule bei Nacht.
le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu.
numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite.
il giorno in una colonna di nuvola, e la notte in una colonna di fuoco.
Columna colonne coluna
colonna column pillar Säule